Vier recente projecten met OpenPerspectief

DIGITAL TWIN-FIELDLABS

ONTWIKKELEN INNOVATIELEERCYCLUS EN PROCESBEGELEIDING DIGITAL TWIN-FIELDLABs

OpenPerspectief heeft samen met het netwerk van Geonovum een investeringsvoorstel geschreven om digital twins breed toegankelijk te maken via een nationale digital twin infrastructuur voor de fysieke leefomgeving. Een van de doelen is de kennis die in fieldlabs wordt opgedaan en de vaardigheden die worden opgebouwd te delen. OpenPerspectief heeft hiervoor een innovatie-leercyclus ontwikkeld en begeleidt die fieldlabs bij het in praktijk brengen hiervan. Het gaat om kennis en vaardigheden m.b.t.: 

  • Het realiseren van publieke waarde 
  • Het ontwikkelen en gebruiken van digital twins
  • Het samenwerkingsproces van publieke- en private fieldlabpartners met hun stakeholders

GEOSPATIAL WORLD FORUM

Spreker en docent bij het
geospatial world forum

Het Geospatial World Forum is een wereldwijd kennisnetwerk dat als doel heeft het belang en de toepassing van geografische locatiedata en -informatie voor maatschappelijke vraagstukken en innovaties binnen uiteenlopende branches te vergroten. Geonovum is een van de partners van het GWF. OpenPerspectief representeert Geonovum op het GWF op het expertisegebied: multi-stakeholder partnerships and models for collaborative workflows. 

GKG

evaluatie-onderzoek en advisering samenwerkingsverband

Het GKG is een regionaal samenwerkingsverband van regionale overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven. De organisaties streven ernaar hun individuele en de publiek toegankelijke databronnen voor elkaar beschikbaar te maken en te verbinden. Bij de start hebben zij afgesproken de effectiviteit en de resultaten van de onderlinge samenwerking periodiek te evalueren, op basis waarvan zij besluiten of en op welke wijze zij hun activiteiten van hun samenwerking worden voortgezet. OpenPerspectief voert deze evaluaties uit op bestuurlijk en tactisch niveau en adviseert over de vervolgstappenet 

SVB-BGT

Haalbaarheidsonderzoek en procesbegeleiding samenwerkingsverband

Het SVB-BGT is een landelijk samenwerkingsverband van overheden en bedrijven met een publieke taak. Na 5 jaar succesvol te hebben samengewerkt en het beoogde projectresultaat te hebben neergezet, was het samenwerkingsverband in een impasse geraakt. OpenPerspectief heeft op de verschillende betrokken echelons een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de impasse, de belangen, het draagvlak en de mogelijkheden voor een eventuele doorstart. Ook heeft OpenPerspectief het besluitvormingsproces begeleid evenals het vormgeven van een andere samenwerkingsvorm.